آزادشهر

آدرس دانشگاه آزاد آزادشهر

استان : گلستان

منطقه : 10

خیابان : شهید رجایی

کدپستی: 89985-49617

صندوق پستی: 30

دورنگار ( فاکس ) : 6724003

شماره تلفن :  6-6722223 0174

آدرس وبسایت :www.iauaz.ac.ir

پست الکترونیکی ( ایمیل ) : info@iauaz.ac.ir

بروزرسانی : 14 اکتبر 2012