ارسنجان

دانشگاه آزاد ارسنجان

استان فارس

ارسنجان

منطقه : 1

صندوق پستی: 168-73761

دورنگار ( فاکس ) : 3-7622482

تلفن: 12-7623908 0729

آدرس وبسایت دانشگاه : www.Iaua.ac.ir

پست الکترونیکی ( ایمیل ) : Info@Iaua.ac.ir

 

 

 

 

بروزرسانی : 12 اکتبر 2012