اردکان

دانشگاه آزاد اردکان

کیلومتر 5 جاده تهران

منطقه : 7

صندوق پستی: 89515176

تلفن: 50-7273845 0352

آدرس وبسایت : www.iauardakan.ac.ir

پست الکترونیکی ( ایمیل ) : Iau_ardakan@yahoo.com

بروزرسانی : 12 اکتبر 2012