اردبیل

دانشگاه آزاد اردبیل

اردبیل

منطقه : 2

میدان بسیج

مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی

کدپستی: 31567-56157

شماره تلفن: 7718907 0451 و 22-7728080 0451 و 29-7728024 0451 و 24-7729820 0451

آدرس وبسایت : www.iauardabil.ac.ir

آدرس ایمیل : info@ iauardabil.ac.ir

بروزرسانی : 9 اکتبر 2012