امیدیه

آدرس دانشگاه آزاد امیدیه

استان : خوزستان

شهرستان : امیدیه

منطقه : 6

بلوار دانشگاه

کدپستی: 93719-63731

صندوق پستی: 164

دورنگار ( فکس ): 3222533

شماره تلفن: 5-3223434 0652

آدرس وبسایت دانشگاه : www.iauo.ac.ir

آدرس ایمیل : riasat@iauo.ac.ir

بروزرسانی : 15 ژانویه 2013